ต้นสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอและข้อมูลทางวิชาการในการกำหนดแนวทางมาตรการทางกฎหมายที่จะ ควบคุม กำกับดูแลประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่ก่อโรค
2. การตรวจสอบน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
3. การกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่งติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning System: GPS)
4. โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
5. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวปีงบประมาณ 2560-2562
6. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner,CSR-DIW and CSR-DIW Contnuous) ปี 2560
7. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบจต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DiW)ปี 2561
8. โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner,CSR-DIW)ปี 2562